WinnipegSetupCost

  • 移民專題

    溫尼伯的Setup Cost

    HK Pathway細節公佈後,多咗唔少香港人考慮用呢個方法過嚟加拿大,而溫尼伯相對其他大城市嘅Living Cost比較低,咁其實又要預備幾多資金先夠呢?小編今次就訪問咗一個2人家庭及一個4人家庭,

    Read More »
Back to top button